ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ GR

λειτουργικότητα

 

ευελιξία

 

αισθητική

 

 

εξοικονόμηση

ενέργειας

ΗΟΜΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ      

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριος στόχος της Π. Λεβαντής Αναπτύξεις & Κατασκευές είναι η αυξανόμενη εγκαθίδρυση και αναγνώριση στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων ως εξειδικευμένου φορέα ολοκληρωμένων αναπτύξεων επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων. Πεποίθηση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η σταθερή και διαχρονική πορεία της η οποία χαρακτηρίζεται από:

 

· Κεφαλαιοποίηση και εκμετάλλευση, μέσα από συνεχή διεύρυνση, της αποκτώμενης εμπειρίας.

· Δέσμευση για την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων.

· Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές των καιρών με ξεκάθαρη στρατηγική για τις δραστηριότητες που γνωρίζει και αναλαμβάνει.

· Προάσπιση και διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης και συνέπειας με τους πελάτες της.

                                             

               

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

 

Η ανάπτυξη κάθε ακινήτου διέπεται από:

 

· Πολύπλευρη αρχική ανάλυση (οικονομική, τεχνική, περιβαλλοντική κλπ) των προς αγορά οικοπέδων και δυνατοτήτων τους.

· Αναγνώριση κάθε έργου ως μοναδικό χωρίς διάθεση τυποποίησης.

· Οικονομοτεχνική μελέτη με στόχο την μεγιστοποίηση απόδοσης της επένδυσης καθώς και της παρεχόμενης ευελιξίας στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες και χρήστες.  

·  Ολοκληρωμένη σύνθεση και διοίκηση από την επιλογή του ακίνητου  

             έως την τελική του χρήση.

 

Υλοποίηση σχεδιασμού & κτιριακών εγκαταστάσεων

 

Έχοντας

 

· Ξεκάθαρη στρατηγική εξ αρχής για το αποτέλεσμα των κατασκευών.

· Σημαντική πληροφόρηση μέσα από την επικοινωνία με τους πελάτες / χρήστες των κτιρίων της.

· Διαρκή εξεύρεση και βελτίωση λύσεων, μεθόδων & υλικών κατασκευής.

· Αναγνώριση για την ανάγκη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των νέων βιοκλιματικών σχεδιασμών και κατασκευών.

 

η εταιρεία υλοποιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες συνυπάρχουν αρμονικά τέσσερις βασικές αρχές:

 

  λειτουργικότητα ευελιξία αισθητική εξοικονόμηση ενέργειας

 

   

 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

 

Για την Π. Λεβαντής Αναπτύξεις & Κατασκευές η υψηλή ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της η οποία διασφαλίζεται από:

 

· τον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

· την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πλέον ανεγνωρισμένους φορείς που συνθέτουν το φάσμα της ανάπτυξης (ειδικοί σύμβουλοι, διακεκριμένοι αρχιτέκτονες, υπεργολάβοι, εταιρείες μεσιτών κλπ).

 

· την πολύχρονη εμπειρία της στον χώρο με σταθερά και αυστηρά κριτήρια ποιότητας σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης